Aanmelding nieuwe leden

Koornetwerk Nederland stimuleert, inspireert en verbindt om samenzang in al haar diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen en voor iedereen bereikbaar te maken. Als landelijke netwerkorganisatie behartigen we de belangen van de aangesloten organisaties en hun achterban op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen naast de korenbonden ook andere organisaties die zich richten op koorzang lid worden, zoals zelfstandige rechtspersonen die op regionaal of landelijk niveau educatieve koorprojecten organiseren. We noemen dit netwerk-leden. Sinds mei 2022 kunnen ook netwerkleden met een lokaal profiel toetreden tot Koornetwerk Nederland.

Als koor, ensemble of vocal group kun je niet direct lid worden van Koornetwerk Nederland. Je sluit je aan bij het netwerk via een lidmaatschap bij één van de aangesloten korenbonden.

Organisaties die (netwerk-)lid willen worden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een zelfstandige rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid),
  • een lokaal, regionaal of landelijk bereik hebben, gericht op (het bevorderen van) samen zingen,
  • actief bij willen dragen aan de doelen van Koornetwerk Nederland.

Men krijgt daarvoor:

  • toegang tot informatie over relevante koorontwikkelingen,
  • deelname aan activiteiten en evenementen van Koornetwerk Nederland,
  • representatie van sectorale belangen op landelijk niveau,
  • korting op deelname aan internationale evenementen (van de European Choral Association)
  • invloed op de koers van Koornetwerk Nederland,
  • stemrecht op de algemene ledenvergadering,

Twee vormen van lidmaatschap

Koornetwerk Nederland onderscheidt twee vormen van lidmaatschap: korenbond-leden en netwerk-leden. Voor beide komen wij op voor een optimale samenzang-cultuur in Nederland, door middel van beleidsontwikkeling, belangenbehartiging, voorlichting en promotie, netwerkontwikkeling, educatie en events.


Korenbond-leden

Een korenbond-lid representeert de belangen van de aangesloten leden (zangkoren, vocale ensembles, oratoriumverenigingen, muziektheatergroepen, etc). Als licentiehouder verzorgt Koornetwerk Nederland namens de korenbonden de afdracht van rechten verbonden aan het gebruiken en uitvoeren van koormuziek (Buma) tegen een aanzienlijke korting. Daarnaast verleent Koornetwerk Nederland aan de korenbonden gemeenschappelijke diensten, zoals advisering over dirigententarieven en informatie over veranderende wetgeving.

De afdracht van de korenbonden aan Koornetwerk Nederland wordt jaarlijks vastgesteld naar rato van het aantal aangesloten koorzangers. Omdat enkele middelgrote en grote korenbonden substantieel bijdragen aan de inkomsten van Koornetwerk Nederland, is statutair bepaald dat deze een twee- (of drievoudig) stemrecht hebben op de Algemene Ledenvergadering. Voor de overige korenbond-leden is het stemrecht enkelvoudig.

Lokale koren kunnen niet rechtstreeks lid worden van Koornetwerk Nederland. We vragen hen zich aan te sluiten bij één van de korenbonden.


Netwerk-leden

Een netwerk-lid is een organisatie die – lokaal, landelijk of regionaal – activiteiten ontplooit gericht op bevordering van samenzang. Voorbeelden daarvan zijn zelfstandige rechtspersonen die educatieve koorprojecten organiseren, of lokale koorverbanden die geen ‘korenbond’ zijn zoals hierboven gedefinieerd. Netwerk-leden krijgen bij lidmaatschap van Koornetwerk Nederland de voorzieningen zoals boven vermeld. Een netwerklid heeft dezelfde statutaire rechten en plichten als een korenbond-lid, en enkelvoudig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Bij de netwerk-leden is de jaarlijkse afdracht een vast bedrag per volledig kalenderjaar. Stapt een nieuw netwerk-lid gedurende het jaar in, dan is de afdracht in principe naar rato van de nog resterende maanden van dat jaar.


Aanmelding

Belangstelling om lid te worden? Vul dan het aanvraagformulier in. Voor elke nieuwe aanvraag geldt dat het bestuur van Koornetwerk Nederland de aanvraag beoordeelt en het aspirant lid voordraagt aan de Algemene Ledenvergadering voor formele toetreding. Deze besluit daarover. 

Het aanvraagformulier kunt u, samen met de statuten van de aanvragende rechtspersoon, toesturen aan secretariaat@koornetwerk.nl

Heeft u behoefte aan meer informatie, mail dan naar info@koornetwerk.nl

De statuten van Koornetwerk Nederland kunt u lezen via deze link: klik hier