Mission Statement

 “Koornetwerk Nederland stimuleert, inspireert en verbindt
om samenzang in al haar diversiteit in de Nederlandse samenleving
te bevorderen en voor iedereen bereikbaar te maken”


Visie

Muziek is een universele taal. De continue toegankelijkheid van de menselijke stem als muziekinstrument maakt dat het ook door iedereen in meer of mindere mate daarvoor gebruikt wordt.

Muziek raakt, opent je ziel, heelt en emotioneert. Zingen activeert het menselijk brein, geeft plezier, stimuleert persoonlijke groei en heeft een helende werking. Samen zingen harmoniseert en verbindt mensen.

Koornetwerk Nederland ziet in de kracht van samen zingen een enorm potentieel voor een positieve bijdrage aan verdere ontwikkeling in maatschappelijke samenhang. Zingen in het algemeen en samen zingen in het bijzonder maakt de samenleving in al haar diversiteit rijker en harmonieuzer.

Zingen vormt door haar natuurlijke bron het fundament van alle muziek. Hierdoor heeft zingen de toon gezet in de ontwikkeling van onze kunst en cultuur. Voor de mogelijkheid om samen te zingen is niemand bij voorbaat uitgesloten, ook al kan de verscheidenheid in kwaliteit en klank door fysieke bouw en culturele achtergrond groot zijn.

Omdat samen zingen niet per se gebonden is aan een organisatievorm biedt ze in een wereld die constant in ontwikkeling is in alle tijden talloze mogelijkheden om muziek te maken en ruimte te geven aan haar verbindende krachten.


Missie

Koornetwerk Nederland wil het plezier van samen zingen voor iedereen in Nederland bereikbaar maken in het belang van individu én samenleving. Als centrale netwerkorganisatie wil zij stimuleren, inspireren en verbinden om de fundamentele plek voor samenzang in de maatschappij te verstevigen. Als maatschappelijke organisatie wil zij het rijke vocale culturele erfgoed levend houden en in al haar facetten blijvend ontwikkelen.

Vanuit haar verbindende ambitie wil Koornetwerk Nederland niet alleen actieve bruggen slaan in kennis en praktijk tussen amateurs en professionals, maar ook tussen stijlen en culturen onderling. Koornetwerk Nederland wil kwaliteitsverbetering op alle niveaus bevorderen, het draagvlak voor samenzingen nationaal verbreden en nieuwe publieksgroepen betrekken. Koornetwerk Nederland wil een belangrijke rol spelen als poort naar samenzingen in internationaal verband.

Koornetwerk Nederland maakt kennis en expertise op het gebied van samenzang voor alle stakeholders beschikbaar en inventariseert hiaten en vragen op dit terrein. Als opinieleider stuurt ze de lobby en het debat aan om samen zingen op de politieke agenda te krijgen en te houden en de Nederlandse koorwereld als zelfstandige sector te erkennen. Waar nodig neemt Koornetwerk Nederland het voortouw om hiaten in de Nederlandse koorsector in te vullen.

Koornetwerk Nederland wil op alle niveaus de zichtbaarheid van de Nederlandse koorsector verbeteren en de drempels voor actieve participatie verlagen.


Waarden

Toewerkend naar een wereld waarin inclusiviteit en participatie vanzelfsprekendheden zijn geworden, biedt muziek in het algemeen en samen zingen in het bijzonder een universele, harmoniserende taal die niemand uitsluit. De waarde van bestaand en het ontwikkelen van nieuw cultureel erfgoed wordt gekoesterd.

Omdat Koornetwerk Nederland gelooft in de positieve, verbindende kracht van samenzingen, bouwt zij haar open organisatie op gelijkwaardige ethische pijlers van integriteit, respect, vertrouwen, betrokkenheid en inclusiviteit. Deze waarden staan centraal in de interne organisatie en vormen het fundament voor alles wat Koornetwerk Nederland aan de Nederlandse samenleving bijdraagt.