Modelovereenkomst voor dirigenten

De wet DBA – Belastingdienst
Door de wet DBA zijn opdrachtgever en zzp’er samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Lees wat dit voor u betekent.

Hieronder treft een een model van een overeenkomst tussen koor en dirigent die u als Word-bestand kunt downloaden of als tekst kunt kopieëren en verwerken in uw eigen programma.MODELOVEREENKOMST VOOR DIRIGENTEN

“Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 januari 2017 onder nummer 91216.100337 beoordeelde overeenkomst”
 
Ondergetekenden:

  1. De vereniging/de stichting

                                                                                                                                                                                 
         gevestigd te :                                                                                                                                        
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursleden:
a. ____________________________________        voorzitter
b. ____________________________________            secretaris/penningmeester
enerzijds, hierna te noemen ‘het bestuur’
                                                                                                   

  1. De heer /mevrouw :      

 
Adres:
 
Postcode/plaats:
 
anderzijds, hierna te noemen ‘de dirigent/dirigente‘
 
overwegende dat:

  1. de dirigent(e)  bereid is zijn/haar  kennis, inzet en ervaring als zelfstandig dirigent(e) in te zetten ten behoeve van de vereniging ,
  2. de vereniging gebruik wenst te maken van de door de dirigent(e) aangeboden diensten,
  3. de dirigent(e) en het bestuur uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, 
  4. de dirigent(e) en het bestuur uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW,
  5. het oordeel van de Belastingdienst, dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden, alleen betrekking heeft op deze volledige overeenkomst; wanneer bepalingen worden toegevoegd of verwijderd dit afbreuk kan doen aan de overeenkomst en het oordeel in beginsel niet meer zal gelden,

 
komen overeen, dat de dirigent(e), niet als werknemer, met inachtneming van de volgende bepalingen als dirigent(e) van de vereniging  zal optreden:           
 
Artikel 1  werkzaamheden  
De dirigent(e)
1.1    geeft leiding aan de wekelijkse repetities van het koor, waarbij de opleiding van het koor tot het beoogde artistieke niveau centraal staat;
1.2      geeft leiding aan het koor bij concerten,  en andere optredens;
1.3      adviseert het bestuur in algemene en specifiek muzikale aangelegenheden.
 
Artikel 2  verantwoordelijkheden van de dirigent  
De dirigent (e)
2.1      is verantwoordelijk voor de artistieke leiding van het koor;
2.2    bepaalt vroegtijdig na overleg met het bestuur en/of de door het bestuur ter zake ingestelde commissie het repertoire voor het komende seizoen;
2.3    bepaalt in overleg met het bestuur op artistieke gronden de eventuele medewerking van solisten, koren, orkesten en dergelijke bij optredens van het koor;
2.4    laat zich bij ziekte, ongeval of andere incidentele omstandigheden vervangen door een dirigent die een vergelijkbare deskundigheid bezit;
2.5      is niet gerechtigd het bestuur in of buiten rechten ten opzichte van derden te binden, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur.
2.6    is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van het bestuur.
 
Artikel 3  verantwoordelijkheden van het bestuur  
Het bestuur
3.1    verstrekt vroegtijdig aan de dirigent(e) het activiteitenprogramma voor het komend seizoen, waarin de plaatsen, data en tijden waar/waarop de onder 1.1 en 1.2 genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht worden vermeld;
3.2    draagt zorg voor adequate omstandigheden waaronder de werkzaamheden van de dirigent(e) kunnen worden verricht.
3.3    heeft geen zeggenschap over de artistieke inhoud en uitvoering van de opdracht, maar kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
 
Artikel 4  honoraria en kostenvergoedingen  
De overeengekomen honoraria bedragen
4.1    Repetities                      €  _________              per repetitie
4.2     Concerten                    € __________             per concert
 
Ten aanzien van de kostenvergoedingen wordt overeengekomen:
4.3      Repetities: het overeengekomen honorarium is inclusief/exclusief  (doorhalen wat niet van      
            toepassing is) reiskosten;
4.4    Concerten: het overeengekomen honorarium is inclusief/exclusief (doorhalen wat niet van
           toepassing is) reiskosten;
4.5 Voor gebruik eigen vervoer ten behoeve van de onder 4.1 en 4.2  genoemde activiteiten wordt 
           € ____  per kilometer in rekening gebracht ;
 
4.6    Overige uitgaven, mits vooraf gefiatteerd door het bestuur, worden vergoed bij overlegging van bewijsstukken.              
 
Artikel 5  overige werkzaamheden  
Voor het verrichten van overige werkzaamheden die tussen dirigent en bestuur worden overeengekomen, waaronder het maken van arrangementen en composities, het bijwonen van bestuursvergaderingen e.d., wordt per geval schriftelijk een bedrag overeengekomen.
 
Artikel 6  vergoedingen
De in deze overeenkomst vastgestelde bedragen worden geacht te gelden tot het einde van het  kalenderjaar.
 
Artikel 7  belastingen  
De in de artikelen 4 en 5 genoemde c.q. bedoelde bedragen zijn inclusief eventuele omzetbelasting.
 
Artikel 8  facturering en betaling  
8.1    De dirigent (e) verstrekt binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin de diensten zijn geleverd aan het bestuur een factuur, waarop het de dirigent(e) toekomende bedrag correct omschreven en gespecificeerd staat vermeld. Zonodig zijn aan de factuur de kopiebewijsstukken toegevoegd.
8.2    Het bestuur draagt zorg voor betaling van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, waarbij geen verrekeningen – uit welke hoofde dan ook – zullen plaatsvinden.
 
Artikel 9  eigendomsvoorbehoud  
9.1    Partijen zullen die zaken die eigendom zijn van de andere partij en die zij onder hun beheer hebben binnen veertien dagen na het beëindigen van deze overeenkomst aan de andere partij doen toekomen.
9.2    Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan aantekeningen en dergelijke, die in zaken de andere partij toebehorend zijn aangebracht.
 
Artikel 10  aanvang, duur en einde der overeenkomst  
10.1 De overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening voor de duur van maximaal één                              
         jaar.
10.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd.
10.3 Partijen komen wederzijds een opzegtermijn overeen van _______ maanden.
10.4 Indien een partij de overeenkomst wenst te beëindigen wordt de andere partij daarvan
         schriftelijk in kennis gesteld.
 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door partijen gelezen en voor akkoord ondertekend te
 
 
Plaats: __________________________________   Datum: ___________________________
 
 
Namens het bestuur van de vereniging /stichting:
 
__________________________________    voorzitter     
__________________________________    secretaris/penningmeester
 
De dirigent /dirigente:
 
                                                                                                 
(versie d.d. 23 juni 2017)