Auteursrechten

Auteursrechten

De Auteurswet is van toepassing op muziekwerk waarvan de auteur (componist, tekstschrijver, arrangeur) nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is.

Het auteursrecht bestaat voor zangkoren/groepen uit drie onderdelen:

1. Ten gehore brengen van muziekstukken tijdens repetities en uitvoeringen.

Hiervan int Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) de verplichte bijdrage en draagt deze wereldwijd af aan de rechthebbenden. In Nederland hebben ruim 28.000 auteurs de exploitatie van hun rechten overgedragen aan Buma.

2. Vermenigvuldigen en verspreiden van muziekopnamen.

Het gaat hierbij om de verspreiding van muziek via geluidsdragers (b.v. CD’s, sticks) en websites. Hiervan int Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs) de verplichte bijdrage.

3. Zingen vanuit uitgegeven bladmuziek.

Zingt een groep vanuit bladmuziek die door een muziekuitgeverij is uitgegeven, dan dient elke zanger over een origineel (gekocht) exemplaar te beschikken. De uitgever betaalt de auteur(s) voor verkochte exemplaren. Onder aan de muziek staat vaak vermeld: © Copyright <uitgeversnaam, jaartal>.

Als een koor fotokopieën wil maken van deze bladmuziek is daarvoor een aanvullende licentie vereist. De daarvoor verschuldigde bijdrage wordt vanaf 2016 geïnd door Femu (Federatie van muziekuitgeverijen). Rechtsvoorgangers van Femu waren Musi©opy (tot 2011) en Stemra (van 2011 tot 2016).

Let wel: Dit copyright geldt óók voor door muziekuitgeverijen uitgegeven ‘rechtenvrije’ muziek van componisten die al langer dan 70 jaar geleden overleden zijn.


Collectieve regeling Koornetwerk

Koornetwerk Nederland heeft met Buma voor haar leden een collectieve regeling afgesloten voor het ten gehore brengen van muziekstukken. De aangesloten leden (korenbonden) dragen af aan Koornetwerk, die de gelden overmaakt aan Buma. Deze regeling is voor een aanzienlijk lager tarief dan rechtstreekse afdracht aan Buma. Het tarief dat Koornetwerk Nederland met Buma is overeengekomen, staat vermeld op deze website onder ‘Diensten/Bumatarief Koornetwerk’.

Onder deze collectieve regeling vallen:

  • alle repetities van het koor,
  • door het koor zelf georganiseerde uitvoeringen en
  • koorfestivals die door of namens de landelijke vereniging zijn georganiseerd.

Uitzonderingen:

  • Een koor dient zelf met de Buma een aanvullende licentie te regelen bij een (grootschalige) publieke uitvoering met professionals, vocalisten en instrumentalisten, als de volgende criteria van toepassing zijn:
  • de gage cq uitkoopsom is per professional hoger dan € 1.000,00 (excl. btw),
  • het totaal aan gages/uitkoopsommen is hoger dan € 10.000,00 (excl. btw),
  • en/of er wordt een entreeprijs geheven van meer dan € 25,00 (excl. btw).
  • Nodigt een andere organisatie een koor uit om op te treden, dan is de uitnodigende partij verplicht de Buma-afdracht te regelen.

Voor de Stemra-rechten inzake mechanische reproductie heeftKoornetwerk Nederland geen collectieve regeling gesloten, omdat gebruik maken daarvan voor koren heel verschillend ligt. Zij kunnen zelf een licentie bij Stemra aanvragen.

Nadere informatie

Uitgebreidere informatie is te vinden op deze pagina. Zie verder de websites van Buma/Stemra (www.bumastemra.nl), Femu (www.femu.nl) en van de afzonderlijke leden van Koornetwerk Nederland. 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2023