Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

ORIGINELE BERICHT: KLIK HIER
geplaatst op Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en KNN:
Dinsdag 6 april, 19.00 uur

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Velen herinneren zich nog het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia en de malversaties bij de opleiding van InHolland. 

Echter, enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om de aangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. 

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april, 19.00 uur.Gratis Online webinar WBTR
MELD JE HIER AAN

Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle koren die via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Dit webinar wordt gegeven door mr. Rosanne Kuiper en prof. mr. Louis Houwen van advocatenkantoor Dirkzwager. Voor en tijdens het webinar is er voor deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. Die vragen kunnen nu al worden ingestuurd naar secretariaat@koornetwerk.nl. Inloggen op het webinar is gratis. De datum: 6 april, 19.00 uur.


Wat staat er in de WBTR?

Hieronder staat alvast een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor koren(-organisaties) van belang zijn. 

  • Beperking meervoudig stemrecht 

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem  zwaarder weegt dan die van een ander bestuurslid. Dat mag, echter een bestuurder mag op grond van de WBTR niet méér stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen.

  • Afwezigheid van bestuursleden

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over het opvullen van het bestuur bij niet-functioneren, ziekte of ontslag van bestuurders. Dat kan bij de eerstkomende statutenwijzing worden verwerkt. 

  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurders kunnen bij faillissement van de vereniging door de curator persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dan moet echter wel sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Er is geen reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert.

  • Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder (of commissaris) die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. 

  • One-Tier board

Voor verenigingen die een Raad van Commissarissen of een One-tier board hebben, zal tijdens het webinar worden uitgelegd wat er wijzigt.

  • Statutenwijziging

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging automatisch worden meegenomen.