Adviestarieven dirigenten

Sinds de oprichting publiceert Koornetwerk Nederland de adviestarieven voor dirigentenvergoedingen. De opbouw van het huidige advies is in de afgelopen jaren gebaseerd op de oude adviestarieven zoals in het verleden deze werden opgesteld door VNK.

Koornetwerk Nederland heeft een speciale commissie ingesteld bestaande uit onder meer koorbestuurders en dirigenten die het bestuur adviseert over eventuele aanpassingen van het adviestarief, om te komen tot een adviestarief dat nog meer recht doet aan de actuele koorpraktijk.


Indexeringsbesluit tarieven dirigenten 2021

Het bestuur van Koornetwerk Nederland publiceert op dit moment over twee verschillende tarieven; de tarieven van de Buma en de adviestarieven voor dirigenten. Koornetwerk Nederland zal dat ieder jaar doen in januari, geldend voor dat jaar. Zowel de Buma als Koornetwerk Nederland hanteren voor de indexering de CPI-index. Koornetwerk Nederland heeft geen invloed op de tarieven van de Buma. Die worden door Buma zelf vastgesteld. Wel heeft Koornetwerk Nederland een gunstige collectieve prijsafspraak voor koren die, via de bonden, zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland. Het dirigententarief is een adviestarief. Immers, dirigent is een vrij beroep en het staat koren én dirigenten vrij om daar in onderling overleg van af te wijken. Meer informatie leest u in onderstaand indexeringsbesluit.


Adviestarieven dirigenten 2021

(versie 10 januari 2021)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.


Adviesrapport “Herijking Adviestarieven Dirigenten”

Dit gaat over meer dan geld alleen…” –
Boyke Brand, commissievoorzitter bij de overhandiging van het adviesrapport aan bestuursvoorzitter Daphne Wassink

Download het rapport hier.