Korenmonitor: hoe kom je aan nieuwe zangers?

Het korenland vergrijst, en dat doet het al jaren. De meeste koren hebben leden in de leeftijdscategorieën 50-65 jaar (87%) en 65-80 jaar (89%). Zes op de tien koren vindt het lastig aan nieuwe leden te komen, ondanks actieve werving. De helft van alle koren heeft te maken met een dalend aantal leden. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling geen goed gedaan.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Korenmonitor’ die het LKCA recent heeft uitgebracht. Het is de afzonderlijke analyse voor koren, op basis van de data uit de Verenigingsmonitor die het LKCA elke drie jaar uitbrengt. Wel moet bij de cijfers worden aangetekend dat de vragenlijst, waaruit de data afkomstig zijn, is afgenomen in januari/februari 2021. Dat was midden in een lockdown en de ledenaantallen moeten dan ook in dat licht worden bezien.

Andere knelpunten

Andere knelpunten waar koren tegenaan lopen zijn teruglopende financiën (19% heeft hier problemen mee), geschikte locaties vinden (21%), zichtbaarheid/publieksbereik (27%) en wet- en regelgeving (16%). Verschillende van die knelpunten hebben een relatie met de coronapandemie, dus is het lastig daaruit een trend te halen. Dat de knelpunten op het terrein van wet- en regelgeving ten opzichte van de vorige meting uit 2018 zijn gestegen van 4% naar 16% zal ongetwijfeld te maken hebben met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en met de aangescherpte voorwaarden rondom privacy/AVG. Dat koren moeite hebben met het vinden van nieuwe bestuurders is een algemene trend in verenigingsland. Het levenslange lidmaatschap van een vereniging, en de bijbehorende porties vrijwilligerswerk, lijken voorbij.

Gezelligheid en ontmoeting is het primaire doel

Voor bijna de helft van alle koren (44%) geldt dat ze zingen voor de gezelligheid en de onderlinge ontmoeting. Slechts één op de vijf koren (21%) streeft een artistieke topprestatie na. Nog lager scoren de doelstellingen om een kunst/ambachtsvorm in stand te houden (13%), de leden artistiek te ontwikkelen (12%) of bij te dragen aan een lokaal evenement (10%). Bij de meeste koren is wel sprake van een mix van deze doelstellingen. 61% van de koren zegt niet of nauwelijks maatschappelijk georiënteerd te zijn. In 2018 was dat nog 48%.  

De meeste koren zijn aangesloten bij een korenbond

Ruim driekwart (77%) van de koren is lid van een korenbond of koepelorganisatie, 19% is dat niet en 4% weet het niet. De grootste drie korenbonden zijn KCZB (22% van de koren is daarbij aangesloten), KBZON (19%) en BALK (11%). De overige bonden scoren 7% of minder. Gevraagd naar een reden voor het bondslidmaatschap is de score op afdracht BUMA-premie het hoogst (81%), gevolgd door informatie/communicatie (69), deelname aan activiteiten (36%), afnemen van diensten (33%), organisatorische ondersteuning (31%) en huur/aanschaf bladmuziek (25%). Het meeste van alles zingen koren klassieke muziek (44%), gevolgd door lichte muziek (40%), religieuze muziek (38%) en wereldmuziek (25%).

De algemene VerenigingsMonitor 2021 is hier te downloaden vanaf de LKCA-website,

Dit VerenigingsMonitor/Koren 2022 is hier te downloaden.