Indexeringsbesluit

Om transparantie te verschaffen over de ontwikkeling van de verschillende tarieven zoals deze door Koornetwerk Nederland worden gehanteerd, wordt jaarlijks dit Indexeringsbesluit gepubliceerd. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over het moment van publicatie van die tarieven (zoals de jaarlijkse contributie), over het te gebruiken indexeringsinstrument en de hoogte van een jaarlijkse tabelcorrectiefactor.

Koornetwerk Nederland heeft geen invloed op de tarieven van de Buma. Die worden door Buma zelf vastgesteld. Wel heeft Koornetwerk Nederland een gunstige collectieve prijsafspraak voor koren die, via de bonden, zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland. 

Onze adviestarieven voor dirigenten zijn bedoeld als een houvast voor koorbesturen en dirigenten, geen onwrikbare richtlijn. Immers, dirigent is een vrij beroep en het staat koren én dirigenten vrij om daar in onderling overleg van af te wijken. Meer informatie leest u in onderstaand indexeringsbesluit.