FAQ in tijden van corona

Voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2021

De meest gestelde vragen over corona

Deze FAQ-pagina behandelt vragen die veelvuldig bij Koornetwerk Nederland binnenkomen. We beantwoorden ze met de wetenschap die we op de dag van publicatie (zie de dagtekening) hebben. Elk koor heeft zijn eigen geschiedenis, cultuur, gebruiken en locatie. Daarom zijn er zo veel verschillende soorten situaties denkbaar dat we onmogelijk op alle vragen een sluitend antwoord kunnen geven. Naarmate er meer mogelijk wordt, groeit bovendien weer de eigen verantwoordelijkheid van koorbesturen.

Onderlinge afstand

1. Moeten we een afstand van anderhalve meter aanhouden tijdens repetities en uitvoeringen?

Nee, per 25 september 2021 is de verplichting om 1,5 meter afstand te bewaren, vervallen.

Gevaccineerd / niet-gevaccineerd

2. Mag het koorbestuur aan de leden vragen of ze gevaccineerd zijn?

Ja, dat mag. Maar het koorlid heeft het recht om daar geen antwoord op te geven als hij of zij dat niet wil. Registratie van gevaccineerden en niet-gevaccineerden is uit den boze

3. Mag een koor ongevaccineerden, die daar open over zijn, de toegang tot de repetitie weigeren?

Nee. Ongevaccineerd zijn is op zichzelf geen reden om mensen niet toe te laten, tenzij de ALV akkoord gegaan is met een wijziging van het huishoudelijk reglement waarin zo’n toegangsverbod is opgenomen. Dat moet dan wel voldoen aan de algemene wetgeving rond corona en privacy. Als het verbod wordt aangevochten bij de rechter zal die de zwaarte van de maatregel afwegen tegen het belang ervan.

Het coronatoegangsbewijs (ctb) en repeteren

4. Zijn we verplicht te werken met het coronatoegangsbewijs (ctb) in de CoronaCheck-app als we gaan repeteren?

Nee, voor besloten kunst- en cultuurbeoefening is dat niet verplicht.

5. In de horeca is het ctb wel verplicht. Hoe zit het als onze repetitieruimte onderdeel is van een pand waarin ook horeca zit?

Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgebreid ingegaan op de combinatie horeca (wel ctb-plichtig) met activiteiten/evenementen die niet ctb-plichtig zijn. Die informatie is hier te raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/coronatoegangsbewijs-in-horeca

In zijn algemeenheid geldt: voor de inzet van coronatoegangsbewijzen is de locatie van een activiteit of voorziening beslissend. Voor repeteren in een horecagelegenheid geldt dan een ctb-plicht. Een uitzondering op de ctb-plicht geldt als tijdens de gehele repetitie de horecafunctie gesloten is OF als de repetitie plaatsvindt in een volledig zelfstandige ruimte die gescheiden is van de eet- en drinkgelegenheid. Als er geen ctb’s gebruikt worden, mag het repeteren dus niet gecombineerd worden met de eet- en drinkvoorziening.

Worden er in de pauze drankjes gehaald in de eet- en drinkvoorziening? Op dat moment geldt de ctb-plicht wel omdat de koorleden dan gaan mengen met de klanten van die eet- en drinkvoorziening.

Er kunnen situaties optreden die zich afspelen in een grijs gebied. Raadpleeg bij twijfel de gemeente.

6. Mijn koor wil juist graag het ctb en de CoronaCheck-app gebruiken bij de toelating van leden tot de repetities. Mag dat?

Ja, het bestuur van het koor mag daartoe besluiten als dat niet in strijd is met algemene wetgeving rond corona of privacy. Het is wel een zwaar instrument: je past immers een vorm van uitsluiting toe. Koornetwerk Nederland roept koorbesturen dan ook op om altijd eerst te proberen er samen uit te komen met respect voor elkaars standpunten.

7. Hoe pakken we het gebruik van de CoronaCheck-app aan?

Leg eerst de vraag voor aan het hele koor of de leden het eens zijn met het gebruik van de CoronaCheck-app. Bij een voltallig ‘ja’ kan het bestuur ertoe besluiten en het voorstel doen om het gebruik op te nemen in het huishoudelijk reglement. Wordt er bezwaar gemaakt? Overweeg dan af te zien van het gebruik van de app. In plaats daarvan kun je als bestuur de dringende wens/verwachting uitspreken dat niet-gevaccineerde leden thuis een zelftest doen op de dag van de repetitie en dat ze bij een positieve uitslag niet komen repeteren. Nadeel: je kunt als bestuur niet controleren of de zelftest ook echt gebruikt wordt.

Het ctb en uitvoeringen met publiek

8. Is het gebruik van het ctb verplicht als mijn koor een uitvoering voor publiek wil geven?

  • Ja, dat is verplicht voor het publiek dat de voorstelling bezoekt. Bij vaste zitplaatsen mag de zaalcapaciteit dan voor 100% worden benut.
  • Zonder vaste zitplaatsen (en staan) mag maximaal 75% van de zaalcapaciteit worden benut.
  • Vindt het concert buiten plaats? Ook dan is het ctb verplicht, maar dan mag de volledige capaciteit worden gebruikt bij zittend én staand publiek.
  • Let wel: voor de uitvoerenden zelf (zangers, dirigent, begeleidende musici) is het ctb niet verplicht, maar het gebruik mag wel.  

9. Hoe moeten we de QR-codes in de CoronaCheck-app scannen?

Gebruik daarvoor de app Scanner voor CoronaCheck (Android) (Apple). De informatie die getoond wordt na de scan, moet dan vergeleken worden met een geldig identiteitsbewijs. Als die overeenkomt, krijgt de bezoeker toegang tot de uitvoering. Je kunt er ook geprinte QR-codes mee scannen. Let er wel op dat bezoekers de Nederlandse QR-code laten zien, en niet de internationale.

10. Wij willen liever optreden met handhaving van de 1,5 meter afstand in het publiek. Mogen we dat doen zonder het ctb te gebruiken?

Nee, het ctb is ook verplicht als de 1,5 meter afstand wordt aangehouden.

11. Waar moeten we verder aan denken als we een voorstelling geven?

  • Registratie van het publiek om bron- en contactonderzoek mogelijk te maken als dat nodig is.
  • Zorg voor een gecontroleerde in- en uitstroom van het publiek.
  • Wordt er gebruik gemaakt van horeca? Dan gelden de regels voor de horeca.

12. Wat kunnen we doen aan de ventilatie in onze repetitieruimte?

Ventilatie is een belangrijk aspect voor – letterlijk – een goed zangklimaat in de repetitieruimte. Ook een CO2-meter kan een handig hulpmiddel zijn om na te gaan of een ruimte ‘schoon’ is. Zo’n apparaat meet weliswaar niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt. Lees hier het artikel dat we eerder over dit onderwerp publiceerden. Kijk ook naar de meest recente informatie van het RIVM over luchten en ventileren: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

13. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het bestuur bij coronamaatregelen?

Verenigingen – en dat zijn veruit de meeste koren – zijn vrij om zelf regels te stellen rondom hun interne huishouding, zolang die niet in strijd zijn met algemene wetgeving rond corona of privacy. Naarmate de coronamaatregelen versoepeld worden, komt er voor verenigingen meer ruimte voor eigen keuzes. Dat geeft vrijheid, maar kan ook onzekerheid en discussie opleveren, omdat elke vereniging anders met die vrijheid wil omgaan. Er kunnen dingen misgaan. Maar persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders komt in het verenigingsrecht nauwelijks voor. Alleen bij grove nalatigheid of een onbehoorlijke taakinvulling kan daarvan sprake zijn. En veilig zingen blijft een verantwoordelijkheid van het hele koor gezamenlijk en niet alleen van het bestuur.

Het allerbelangrijkste is om met leden in contact te blijven en te zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Maak afspraken over alles wat leden het gevoel kan geven dat samen zingen weer veilig en verantwoord is.

14. Wat doet Koornetwerk Nederland voor de koorsector in coronatijd?

Koornetwerk Nederland is belangenbehartiger voor de koorwereld. We doen ons best om de koorwereld zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden voor de sector, en legt uit wat ze precies betekenen. We delen kennis uit de koorsector, overleggen met het ministerie van OC&W en proberen daar waar mogelijk het perspectief op zingen te duiden. We zetten ons ook in voor een herstelplan voor de sector, onder meer op basis van KoorKracht!, een reeks online werksessies waarmee we de toekomst voor koren in mei 2021 schetsten. Koornetwerk Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte corona-ondersteuning. Dat betekent dat onze capaciteit beperkt is en dat we noodgedwongen keuzes moeten maken in de activiteiten die we ontplooien.