Protocol Sector Cultuureducatie

KNMO en Koornetwerk Nederland adviseren om voorlopig nog niet samen te musiceren. 


Richtlijnen voor hervatten koorrepetities d.d. 13-05-2020: Work in Progress!

De laatste weken heeft een werkgroep voor onze sector een aanvulling gemaakt op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training”, dat op 29 april verscheen. Vanaf vandaag  zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier beschikbaar. Het advies aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen aanpassingen steeds melden op onze website en Facebookpagina. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl

Intussen kan elke vereniging zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn richtlijnen samengesteld, die vanaf vandaag beschikbaar zijn. 

De richtlijnen zijn samengesteld door een afvaardiging van Cultuurconnectie, de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland. Vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders zijn hierbij betrokken. De werkgroep heeft specifiek invulling gegeven aan punt 5 van de Preambule van het protocol “Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting”.

De route van het protocol is weliswaar gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving vanuit Rijksoverheid, bedenk wel dat deze wordt gebruikt bij een definitief besluit over ingang maatregelen. Bijvoorbeeld per 1 juni.


Protocol Sector Cultuureducatie

Het volledige Protocol Sector Cultuureducatie, inclusief de aanvullende richtlijnen voor koren (zie IV. Richtlijn cultuurparticipatie & samenspel) staat op de website van CultuurConnectie.


Toelichting

Aanvulling op protocol per 13 mei gepubliceerd
Op 29 april jongstleden is het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)” verschenen. Sinds 4 mei is er een ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ aan het werk gegaan. Naast een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden namen ook de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland deel en zijn vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders betrokken. Deze werkgroep heeft specifiek invulling gegeven aan punt 5 van de Preambule van het protocol “Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting”. Vanaf 13 mei zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier beschikbaar.

Werkingssfeer
Bij de branchespecifieke uitwerking van deze aanvullende richtlijnen wordt rekening gehouden met organisaties, medewerkers, deelnemers/ cursisten, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten, als ook het verschil in groepslessen (groot en klein), en individuele lessen. Verder is gekeken naar soorten cultuureducatie: muziekles, theaterles, dansles, et cetera.

Indeling
De branchespecifieke aanvullende richtlijnen zijn ingedeeld in vier hoofdstukken:

  1. Algemeen
  2. 1-op-1 lessen (tot en met 3 personen maximaal, inclusief docent)
  3. Groepslessen (groepen groter dan 3 personen)
  4. Samenzang/-spel

Werk in uitvoering
De tekst van deze branchespecifieke aanvullende richtlijnen is dynamisch: de verplichtingen en aanwijzingen die het bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s van benoemde doelgroepen en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken. Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan zowel het protocol als de onderliggende aanvullende richtlijnen.

Ten geleide
De door de werkgroep geformuleerde richtlijnen zijn adviezen en derhalve geen bindende afspraken. Zoals aangegeven zijn de richtlijnen dynamisch en zullen telkenmale aangepast worden zodra daar aanleiding toe is. Elke richtlijn is onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Een dubbeling in tekst tussen de diverse richtlijnen is daardoor onvermijdelijk. Een van de onderwerpen die nader onderzoek vereist is de afstand bij zang en blaasinstrumenten. In de branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie) wordt door de werkgroep vooralsnog uitgegaan van de navolgende indicatie: 3 – 4 meter, oftewel 12 – 16 m2. Benadrukt wordt dat dit door geen enkel wetenschappelijk onderzoek onvoorwaardelijk wordt onderschreven en derhalve ook niet bindend is, maar slechts een indicatie.

Kijk voor meer informatie regelmatig op www.koornetwerk.nl.  
Voor vragen kunt u mailen aan: info@koornetwerk.nl.