Koor & Corona – Update 27/04

Aan alle koren en koorgerelateerde organisaties in Nederland

Ook de koorsector gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los van de inkomstenderving. Zoom-zingen is voor lang niet iedereen een bruikbaar alternatief. 

Koornetwerk Nederland ervaart dat er behoefte is aan informatie over mogelijkheden om weer te kunnen herstarten met samen zingen. We zijn hierover een Facebook-groep  gestart, en staan ook in verbinding met de Rijksoverheid en met cultuurpartners om tot gezamenlijk beleid te komen. 

Met andere woorden: er wordt hard gewerkt aan een doorstart van de koorsector zodra dat mogelijk is. We verwachten wel dat daarvoor eerst een goedgekeurd protocol nodig is. Mede op verzoek van het ministerie van OCenW is Koornetwerk daar mee bezig, samen met cultuurpartners als KNMO, LKCA en Cultuurconnectie. 

Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. Waarschijnlijk kan de koorsector pas (geleidelijk aan) worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er al rekening mee dat fysiek samen komen pas op z’n vroegst per september weer mogelijk is. 

Ik realiseer me dat dit enorm ingrijpt op ons culturele leven en ons verenigingsgevoel. Toch vraag ik iedereen begrip te hebben voor de huidige pauze. Prioriteit hebben onze gezondheid en een degelijke nieuwe start in de naaste toekomst. 

Hieronder volgt een update waar koren zich de komende tijd aan vast kunnen houden. We komen via de website met actualiseringen zodra er nieuwe relevante informatie is.

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland


Update koorzang in coronatijd, 26 april 2020

1. Neem de richtlijnen van de RIVM en de maatregelen van de overheid als uitgangspunt

Voorop staan – ook voor koorzangers – de algemene richtlijnen van de RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid. Dat wil zeggen: anderhalve meter afstand houden, niet naar buiten gaan als je coronagerelateerde ziekteverschijnselen hebt, in je elleboog niezen, niet reizen met het openbaar vervoer als dat niet nodig is,  vaak je handen wassen en alleen naar buiten gaan ‘wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen,  een frisse neus of om iets voor een ander te doen’. Dat betekent dat koren vooralsnog niet fysiek bij elkaar kunnen komen, ook niet als het een klein koor of vocaal ensemble betreft.  Voor actuele informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor actuele vragen voor de cultuursector: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur


2. Volg de versoepelende maatregelen van de Rijksoverheid

Heel langzaam staat de Rijksoverheid weer toe dat groepen samen komen. Dat begon op 20 april met kinderen in het reguliere onderwijs en jongeren in sport en spel in de buitenlucht. Het is mogelijk dat er de komende weken meer versoepelingen bijkomen. Die zullen waarschijnlijk niet specifiek ingaan op de koorsector, maar kunnen wel handvatten bieden voor meer ruimte om fysiek samen te komen. Gebruik als koor je gezonde verstand om te beoordelen of dit ook mogelijkheden biedt voor je eigen koor, en (zo ja) onder welke voorwaarden.

Let wel: Volgens informatie van de RIVM vallen muziekrepetities expliciet NIET onder de versoepelingen die 20 april zijn afgekondigd, ook niet als het om kinderen of jongeren gaat.  Vanuit de cultuursector is er wel op aangedrongen om ook cultuurbeoefening onder de jeugd weer op te starten. 


3. Voorlopig geen concerten

Op dit moment is het niet toegestaan om concerten te geven. Voor meldings- en vergunningplichtige evenementen geldt een verbod tot 1 september. Voor de overige culturele activiteiten, zoals concerten en voorstellingen in kerken en theaters, geldt dat het in ieder geval tot 20 mei niet is toegestaan. Houd er rekening mee, dat zolang niet-noodzakelijke verplaatsingen en samenkomsten van meer dan 3 personen niet zijn toegestaan, het organiseren van concerten niet mogelijk. Ook hiervoor zullen protocollen gaan gelden. Veel concertlocaties zijn hier al actief mee bezig. 

Voor meer informatie over maatregelen die van toepassing zijn voor de cultuursector, zie ook: Voor actuele vragen voor de cultuursector: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur


4. Onderzoek nodig naar verspreidingsrisico van (samen)zingen

Er is in de (sociale) media veel discussie over de risico’s van verspreiding van het coronavirus door (luid) zingen. Veel zangers en dirigenten maken zich daar zorgen over Infecties van de luchtwegen kunnen zich namelijk verspreiden via druppels of via aerosolen. Echter over de vraag in welke mate (luid) zingen bijdraagt aan verspreiding van het virus heeft de RIVM, of een vergelijkbare gezaghebbende instantie, nog geen uitspraak gedaan. Het is dan ook nog niet duidelijk wat dit betekent voor het wel of niet mogen zingen en welke voorzorgsmaatregel hiertegen effectief zouden zijn. Koornetwerk blijft dit vraagstuk onder de aandacht brengen van instanties en houdt berichtgeving hierover in de gaten. 

KLIK HIER voor informatie over voorkomen van besmetting. 


5. Bedenk creatieve oplossingen en houd rekening met elkaar

Veel koren vullen de tussentijd met creatieve oplossingen om toch te kunnen blijven zingen. Bijeen komen via Zoom-sessies is daarbij heel populair. Dat helpt zeker om sociaal contact te houden, en de dirigent kan ook aanwijzingen geven, of huiswerk opgeven. Ook digitale één-op-een-lessen kunnen helpen. Deze creativiteit hebben we ook nodig bij het weer opstarten van repetities in een anderhalvemetersamenleving. Het is wel goed te beseffen dat online zingen of samenkomen niet voor iedereen werkt. Voor 70% van de koorzangers staat sociale ontmoeting voorop. Heb ook begrip voor koorzangers die niet deel willen nemen aan digitale activiteiten.